Thêm nút check-all khi kiểm tra tên miền trong WHMCS

Thêm nút check-all khi kiểm tra tên miền trong WHMCS

Trong quá trình check domain (kiểm tra tên miền) của WHMCS, nó cho phép người dùng kiểm tra hàng loạt nhiều định dạng đuôi tên miền khác nhau (TLDs), tuy nhiên mặc định bạn sẽ cần phải tick bằng tay các đuôi cần kiểm tra.
Sẽ không sao nếu bạn chỉ check một vài đuôi, nhưng nếu bạn cần kiểm tra toàn bộ các đuôi tên miền hiện có thì sẽ rất mất công để tick chọn. Vì vậy việc thêm một nút “Check all TLDs” là rất cần thiết.

 

Thêm nút Check All khi kiểm tra tên miền
Thêm nút Check All khi kiểm tra tên miền

Ở ví dụ trên bạn có thể thấy được nút “Tất cả” mà VietIDC đã thêm vào. Khi người dùng bấm nút này, toàn bộ các đuôi tên miền sẽ được chọn.

Để làm điều này, các bạn làm như sau:

1. Sửa file domainchecker.tpl

Tìm kiếm dòng

<div class="domcheckertldselect hide" id="tlds">

Thêm vào phía sau đó dòng

<div><input type="checkbox" name="total" value="checkbox" onClick="check_all_tld(this.form,'tlds[]',this.checked)">Tất cả</div>

2. Tạo file check_all.js

Bạn có thể tạo một file check_all.js với nội dung sau:

function check_all_tld(oForm, cbName, checked)
{ for (var i=0; i < oForm[cbName].length; i++) oForm[cbName][i].checked = checked; }

Sau đó mở file header.tpl và thêm vào dòng dưới đây.

<script src="check_all.js" type="text/javascript"></script>

Chúc các bạn thành công!