Sửa lỗi 500 internal server error khi dùng suPHP trong Kloxo

Sửa lỗi 500 internal server error khi dùng suPHP trong Kloxo

Mặc định, sau khi cài Kloxo xong nếu bạn chuyển qua sử dụng suPHP trong Webserver thì sẽ xuất hiện lỗi 500 internal server error. Đây là một lỗi rất “ngớ ngẩn” của Kloxo và không thấy nhà cung cấp này khắc phục lỗi.

VietIDC xin hướng dẫn các bạn cách xử lý khi gặp sự cố này, giúp các bạn có thể chạy suPHP trong Kloxo một cách bình thường.

500 Internal Server Error
500 Internal Server Error

Bạn login vào root và tiến hành các bước sau:

Bước 1:  Backup php.ini
[root@vietidc]# cd /etc
[root@vietidc]# yes | cp -rf php.ini php.ini.bck
[root@vietidc]# cd /

Bước 2: Chuyển PHP về phiên bản thấp hơn
[root@vietidc]# rpm -e –nodeps php
[root@vietidc]# rpm -e –nodeps php-cli
[root@vietidc]# rpm -e –nodeps php-common
[root@vietidc]# rpm -e –nodeps php-fpm
[root@vietidc]# yum install php-5.2.17-1

Bước 3: copy to old version
[root@vietidc]# yes | cp -rf /usr/bin/php /usr/bin/php_pure
[root@vietidc]# yes | cp -rf /usr/bin/php-cgi /usr/bin/php-cgi_pure

Bước 4: make suphp call old version instead new one

Ở bước này,  bạn cần chuyển webserver qua suPHP trước khi thực hiện các câu lệnh dưới đây
[root@vietidc]# cd /usr/local/lxlabs/kloxo/file/
[root@vietidc]# yes | cp -rf etc_suphp.conf etc_suphp.conf.orig
[root@vietidc]# sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ etc_suphp.conf
[root@vietidc]# cd /etc
[root@vietidc]# sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ suphp.conf

Bước 5: restore php.ini
[root@vietidc]# yes | cp -rf php.ini.bck php.ini
[root@vietidc]# cd /

Bước 6: back to upgrade
[root@vietidc]# yum upgrade php*
Cuối cùng, bạn reboot lại máy để mọi thay đổi có hiệu lực

Comments

comments